+370 604 15255
info@fabiride.com 

Technikos g. 7,
Kaunas

I-V 11:00 - 19:00
 VI  11:00 - 15:00

Privatumo politika

“FabiRide” saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja, teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Kiekvienam www.fabiride.lt lankytojui, kuris registruojasi tinklalapyje užtikrinama teisė į privatumą.

Rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Jūsų duomenys gali būti naudojami statistinei informacijai rinkti, kuri neatskleis Jūsų tapatybės.

www. fabiride.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1.           Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja “FabiRide”, į. k. 302694989, veiklos vykdymo adresas Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.fabiride.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

1.2.           Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.           Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.           Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.           Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2.           Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3.           Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4.           Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5.           Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

  1. Registracija Interneto svetainėje ir elektroninės prekybos vykdymas

3.1.           Siekdami suteikti Jums galimybę užsiregistruoti ir apsipirkti mūsų Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes šių paslaugų teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. El. pašto adresas;

3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.6. Esant poreikiui, papildoma savanoriškai pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. laiptinės durų kodas);

3.1.7. Pirkimo atveju – atsiskaitymo duomenys (perkamos prekės pavadinimas, rūšis, kaina, banko sąskaitos rekvizitai).

3.2.           Jūsų asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote įsigydami mūsų prekes.

3.3.           Elektroninės prekybos vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau siuntų pristatymo tikslu asmens duomenys yra pateikiami siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

  1. Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara)

4.1.           Jums davus savo sutikimą, mes Jums norėtume teikti tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu Jums siųsti naujienlaiškius ir/ar pateikti specialius pasiūlymus. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu būtų Jūsų duotas sutikimas.

4.2.           Duoti savo sutikimą galite registracijos Interneto svetainėje metu arba vėliau prisijungę prie savo asmeninės paskyros pažymėję sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos ir/ar specialių pasiūlymų gavimo.

4.3.           Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

4.4.           Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių ir/ar specialių pasiūlymų siuntimo el. paštu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

5. Kandidatų į darbo vietas atranka

5.1.           Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. Gimimo data;

5.1.4. Lytis;

5.1.5. Gyvenamosios vietos adresas;

5.1.6. El. pašto adresas;

5.1.7. Telefono numeris;

5.1.8. Profesinė patirtis;

5.1.9. Išsilavinimas;

5.1.10. Specializacija;

5.1.11. Kiti savanoriškai pateikti Jūsų kaip kandidato gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

5.2.           Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė tvarkyti asmens duomenis siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

5.3.           Kandidatų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

 

6. Vaizdo stebėjimas

 

6.1.           Mes vykdome vaizdo stebėjimą patalpose (prekybos salėje), esančiose adresu Laisvės pr. 77b, Vilnius, todėl galite patekti į vaizdo stebėjimo lauką tada, jei apsilankysite pas mus. Apie vaizdo stebėjimą tokiu atveju papildomai būsite informuoti mūsų iškabintų informacinių lentelių.

6.2.           Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugumą, bendrą tvarką, apginti Duomenų valdytojo, jo darbuotojų bei lankytojų turtą.

6.3.           Aukščiau nurodytoje teritorijoje ir patalpose vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

  1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

7.1.           Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.2.           Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

7.3.           Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.

Elektroninės prekybos vykdymas

Registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje.

2.

Registracija Interneto svetainėje ir elektroninės prekybos vykdymas

Užsiregistravusių asmenų paskyros – 3 metai nuo paskutinio apsilankymo Bendrovės el. parduotuvėje.

Duomenys apie pirkimą – 1 metai nuo prekių įsigijimo.

3.

Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara)

5 metai nuo sutikimo davimo.

4.

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

5.

Vaizdo stebėjimas

30 dienų nuo užfiksavimo momento.

7.4.           Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

7.5.           Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

  1. Jūsų teisės

8.1.           Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

8.2.           Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8.3.           Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@fabiride.com ar paštu siųsdami prašymą Laisvės pr. 77b, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba tiesiogiai atvykę į mūsų buveinę nurodytu adresu.

  1. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

9.1.           Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@fabiride.com.

9.2.           Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

  1. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

10.1.       Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. 

11.2.       Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3.       Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

11.4.       Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

 

All search results